Benny E. Andersen

Jens Bruhn om Benny

Mindeord om Benny E. An­dersen, af kommunalbesty­relsesmedlem i Rudersdal Kommune og overlærer Jens Bruhn:

Komponisten, musikeren og teatermanden Benny E. An­dersen huskes for en lang ræk­ke vidunderlige og fantasiful­de bømeteaterforestillinger. Han optrådte med og kompo­nerede musik til teatergrup­pen Comedievognens prægti­ge bømeteaterforestillinger som "På opdagelse i Nugat-junglen", "Guldtussen" og "Fyrtøjet" i samarbejde med Trille. Med disse stykker var han med til give mange børn deres første sjove teaterople­velser og dermed uforglem­melige oplevelser og lyst til at opleve og selv spille mere tea­ter. Benny E. Andersen var i denne periode med til at for­søde mange børns hverdag med sine eventyrlige forestil­linger, som gik lige ind i bør­nenes hjerter. "Tissemyren fnys" blev således spillet et utal af gange på Nærumgård-skolen/Nærum Skole til bør­nenes helt store begejstring.

Denne musiske mand havde også en anden god side, nem­lig sit politiske engagement, som udsprang i hans sociale indignation.

Opvæksten på Nørrebro kom aldrig ud af blodet på ham, og hans pacifistiske livs­syn fik ham til at melde sig under Socialistisk Folkepartis røde faner. Herfra blev han, i øvrigt til sin store overras­kelse, i 2001 indvalgt i Søllerød Kommunalbestyrelse. I de fem år, han virkede som kommu­nalbestyrelsesmedlem, arbej­dede han ufortrødent på at forbedre kulturens, børnenes og de ældres vilkår - og med en vis succes.

Vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe havde et fortro­ligt og konstruktivt samarbej­de med Benny E. Andersen, som vi lærte at kende som et utraditionelt, farverigt, krea­tivt og kærligt tænkende med­menneske, som vi satte uhyre stor pris på.

Benny E. Andersen døde den 9. januar.